Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı

Anabilim Dalımız Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları konusunda mezuniyet öncesi ve sonrası eğitim ile farklı yan dallarda üst ihtisas eğitimi vermekte, bölgenin araştırma ve refarans hastanesi olarak sağlık hizmeti sunmaktır. Dönem III’ de entegre eğitim içinde, Dönem IV ve intörnlükte ise 2 aylık stajlar halinde çocuk sağlığı ve hastalıkları konusunda pratisyen hekimin gereksinim duyacağı bilgi, beceri ve tutumlar kazandırılmaktadır. Şu anda bölümümüzde 30 araştırma görevlisi uzmanlık eğitimi almaktadır. Ayrıca tüm yandallarda yandal uzmanlık eğitimi verilmektedir. Anabilim Dalımıza ait 12 yenidoğan, 10 yenidoğan yoğun bakım ve 35 çocuk yatağı ile 6 çocuk yoğun bakım yatağı ile yılda ortalama 2000’ in üzerinde olguya yataklı bakım verilmektedir. Genel pediatri, yenidoğan, sağlam çocuk, kardiyoloji, nefroloji, endokrinoloji, nöroloji, immünoloji-allerji, klinik genetik, gastroenteroloji, hematoloji ve onkoloji , çocuk acil ve pediatrik diyet polikliniklerimizde ise yılda yaklaşık 43212 olguya sağlık hizmeti sunulmaktadır. Doluluk oranımız % 112 ortalama kalış gün hasta sayımız 8’ dir. Hematoloji-Onkoloji Bilim Dalı’ mızda 1998 yılından beri 150 hastaya kemik iliği transplantasyonu ( KİT) uygulanmıştır. 2005 yılında akraba dışı nakil uygulamalarına başlayan Kök Hücre Nakil Ünitemize Türkiye’ de akraba dışı nakil akreditasyonu olan tek çocuk merkez olması nedeniyle çok sayıda hasta başvurusu olmaktadır. Diğer Anabilim Dalları ile koordinasyon içinde çalışan Talasemi Merkezimizde 250 olguya prenatal tanı uygulanmıştır. Ayrıca Anabilim Dalımızda tüm çocukluk çağı kan ve kanser hastalıklarının tedavisi yapılmaktadır. Pediatrik Nefroloji ünitemizde ağırlıklı olarak nefrotik sendrom, sürekli ayaktan periton diyalizi ( SAPD) ve idrar yolu infeksiyonları ile araştırmalar yapılmaktadır. Renal replasmen tedavisinde SAPD’ ye ağırlık verilmekte, ayrıca gereken olgular hemodiyaliz ünitesinde tedavi görmektedir. Her hafta düzenlenen Multidisiplener Çocuk Üroloji Çalışma Grubu toplantılarıyla olgunun üroloji, çocuk cerrahisi, nükleer tıp, radyoloji, çocuk nefrolojisi birimlerince ortak izlemi ve tedavisi sağlanmaktadır. Yılda 3-5 çocuk olgu renal transplantasyon olanağı bulmaktadır. Pediatrik Kardiyoloji Bilim Dalı’ mızda tanı ve tedavi (coille PDA kapatılması, balon septostomi, pulmoner valvuloplasti) amaçlı anjio uygulamaları yapılabilmektedir. Genetik ünitemiz ilgili dallarda koordinasyonlu çalışmakta , pek çok hastalıkta klinik genetik, prenatal tanı ve danışmanlık hizmeti verilmektedir. Gastroenteroloji ünitemizde pediatrik endoskopi ve biyopsi dahil tanı, izlem ve tedavi olanakları sunulmaktadır. Yenidoğan ünitemizde tüm yenidoğan hastalarına yönelik takip ve tedavi yapılmaktadır. Yenidoğan yoğun bakım bölümümüzde ise başta çok düşük doğum ağırlıklı ve erken doğanlar olmak üzere hasta bebeklere solunum desteği verilmekte, prematüre bebeklerin sorunlarına yönelik spesifik tedaviler yapılmaktadır.